Попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице. Декларация 2019-06-11

Попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице Rating: 6,4/10 605 reviews

Декларации и заявления

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

Нов вид осигурен 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания Във връзка с отмяна на разпоредбата на чл. Не се попълва от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. Благодаря Ви предварително Здравейте, в новата фирма трябва да има поне едно лице което да се самоосигурява. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установява с декларация, подадена срок от 7 дни след настъпването на даденото обстоятелство. Преди беше до 10 число плащане и подаване на Декл. Тази разпоредба визира конкретно декларации за задължителни осигурителни вноски, което би могло да се свърже с данните по , ал. За месеците януари февруари и март съм си внасяла осигуровки за пенсия.

Next

Болнични на самоосигуряващо се лице

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

Глобата за не подадена декларация в срок е от 50 до 500 лева за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лева. Самоосигуряващите се лица плащат осигуровки изцяло за своя сметка. Самоосигуряващо се лице 2019 — максимален осигурителен доход Максималният осигурителен доход за 2019 г. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения. Авансовите осигурителни вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат например за февруари 2019 г. Задължението ми за самоосигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При попълване на декларацията в т.

Next

Подаване на данни от работодатели осигурители и самоосигуряващи се лица

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

Създава се възможност при подадена нова декларация в срока по чл. Срокът, в който мога да променя вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година. Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски е до 30 април 2019 г. Когато съм , моите здравни осигуровки са поети от учебното заведение, в което се обучавам, но то не поема социалните осигуровки. Как да се справя сега - корекция ли да правя на декларацията или да подам заличаване и наново с верните данни? Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация: 1. Чрез Справката към годишната данъчна декларация се осъществява механизмът за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

Next

Болнични на самоосигуряващо се лице

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

Когато самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си, трябва да подаде този вид декларация до края на месец януари. Възнаграждението за положен личен труд следва да се отрази в Приложение 1 доходи от трудови правоотношения. Или в случая, когато осигурителните вноски на самоосигуряващото се лице не са внесени чрез платеца на дохода, при определянето на месечната данъчна основа, същите не могат да бъдат приспаднати. Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец 1, се въвеждат в регистъра на осигурените лица въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски. Тази декларация може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си.

Next

Документи

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

Почти 1 600 видинчани трябва да подадат и годишни осигурителни декларации, защото извършват дейност като самоосигуряващи се лица. Освен авансови вноски тези лица определят и внасят окончателни осигурителни вноски след определяне на годишния осигурителен доход. В момента октомври месец 2017г. Благодаря Ви, че предоставяте тази бланка безплатно за всички, което е голямо удобство! Невнасянето на повече от 3 месечни здравни вноски за предходните 36 месеца лишава самоосигуряващото се лице от здравноосигурителни права. Забележка: Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския посредник за лицата по чл.

Next

№ 20

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

При изплащане на възнаграждение на собственик за положен личен труд във фирмата, за авансово удържания данък по чл. Лицата, които получават доходи по смисъла на §1, т. Същото е посочило в поле 27 осигурителен доход, определен според разпоредбата на чл. Можете да отидете да се консултирате и на място със юристите им, до колкото знам дават безплатни консултации всяка седмица. Желанието за осигуряване се заявява с декларация по образец Окд 5. Не се включва данъкът по т. В посочения период на упражняваната дейност не е подавана декларация за промяна вида на осигуряването.

Next

Подаване на данни от работодатели осигурители и самоосигуряващи се лица

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващите се лица освен годишна данъчна декларация имат задължение да подават и две много важни осигурителни декларации — декларация образец 1, която се подава ежемесечно и декларация образец 6, която се подава еднократно в срока на подаване на данъчната декларация — тази година 30 април. Ще съм благодарен на отговор. Този вид декларация съдържа данни за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Съгласно тази разпоредба след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, като промени в подадена декларация се извършват с нова декларация. С нея те определят за съответната година и. Дата на попълване : до 7 дни от дата на деклариране на дейността.

Next

Самоосигуряващо се лице 2019

попълване декларация образец 1 за самоосигуряващо се лице

На ред 13 на колона 5. Декларирам - ако започвате дейност датата на която се започнали първа издадена фактура, откриване на фирмена банкова сметка и др. Позиции 1 и 2:- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. Месечно списание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика Излиза от 1992 г. Според Наредбата за трудовата медицина трябва : Чл.

Next